Väärtused

Ettevõtte käitumiskoodeks

Meie organisatsioon vastutab kõigi andmekaitsepõhimõtete järgimise eest, mis on loetletud EL-i üldises andmekaitsemääruses (GDPR). Kõigilt töötajatelt oodatakse käitumiskoodeksi lugemist ja selle järgimist oma igapäevases töös.

Äriprintsiibid

Meie kõige olulisem ülesanne on majanduslikult stabiilse ja eduka ettevõtte arendamine ja hoidmine. Võtame vastutuse oma töötajate, äripartnerite ja ühiskonna ees.

 • Järgime kehtivaid õigusakte ja rahvusvahelisi lepinguid.
 • Austame ÜRO välja kuulutatud inimõiguste ülddeklaratsiooni, võttes arvesse nii meie töötajate õigusi kui ka ühiskonna õigusi, kus töötame ja elame.
 • Oleme pühendunud oma äritegevuse aususele ja eetilisusele.
 • Oleme valmis avatud dialoogiks kõigi nendega, keda meie äri mõjutab.
 • Tegutseme vastavalt konkurentsiseadustele.
 • Me ei paku ega võta vastu kohatuid makseid ega tasusid, mis võiksid põhjustada seadusliku, ausa ja eetilise äritegevuse vastaseid meetmeid.
 • Kaitseme oma klientide ja vastavate äripartnerite edastatud konfidentsiaalset teavet ja austame teiste intellektuaalomandit.
 • Järgime rahvusvahelisi kaubanduseeskirju ja ekspordikontrolli eeskirju.

Vastutus tööandja, ostja ja esindajana

Töötajate töötingimused peaksid vastama vähemalt õigusaktides ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) lepingutes sätestatud miinimumnõuetele.

 • Kohtleme kõiki töötajaid võrdselt.
 • Austame inimväärikust ja individuaalsust, aga ka töökogukonna mitmekesisust, mis tähendab igasuguse diskrimineerimise, hirmutamise ja ahistamise keelamist.
 • Me ei aktsepteeri mingil juhul lapstööjõudu ega sunniviisilist tööd.
 • Me ei takista oma tegevusega tööjõu vaba liikumist.
 • Me ei võta tööle alla 15-aastaseid inimesi ja kui kohalikele normidele vastav vanusepiirang on sellest kõrgem, siis lähtume viimasest.
 • Pakume turvalist ja tervislikku töökeskkonda ning oleme pühendunud selle jätkuvale arendamisele.
 • Tööohutusjuhised on kättesaadavad ja neid kasutatakse kõigis meie töökohtades.
 • Meie eesmärk on stimuleerida kohusetunnet ja vastastikust lojaalsust. Teeme seda, kaasates töötajaid igalt tasemelt ja arendades pidevalt oskusi.
 • Austame töötajate õigust moodustada ametiühinguid või nendega liituda vastavalt iga riigi seadustele.
 • Tasume töötajatele õiglaselt ja järgime kohalikke palgaeeskirju ning tagame, et tööaeg, sealhulgas ületunnitöö, ei ületaks kehtivaid seaduslikke nõudeid.
 • Püüame veenduda, et meie kaubatarnijad ja alltöövõtjad vastavad ettevõtte käitumiskoodeksi põhimõtetele.

Keskkonnavastutus

Keskkonna eest hoolitsemine tähendab meie jaoks vastutust keskkonnaseisundi eest, mida mõjutame oma tegevuste ja toodetega. Meie keskkonnaalase vastutuse eesmärk on pidevalt vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale. Meie keskkonnasüsteem vastab standardile ISO 14001: 2015.

 • Püüame kasutada keskkonnasõbralikke tooteid ja väldime oma toodetes ohtlikke aineid.
 • Püüame suurendada nii materjalide kui ka toodete taaskasutamist.
 • Minimeerime materjali kadu.

Vastutus kvaliteedi eest

Meie operatsioonisüsteem vastab standardile ISO 9001:2015. Meie tooted ja teenused on laitmatu kvaliteediga, mis vastavad tarnimise ajal kehtivate seaduste, määruste, standardite, kaubandustavade ja heade tehniliste omaduste nõuetele.

Fiberbar Composites OÜTiigi 18Jüri, Rae vald75301 HarjumaaESTONIA

Tel: +372 621 3434E-post: Registrikood 12222295KMKR nr. EE101511016

Member of the Star Works Group